ZWROT KOSZTÓW ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która zmodyfikowała także art. 10 ww. ustawy, dotyczący specjalnej rekompensaty przysługującej wierzycielowi za koszty odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych. Zgodnie z ww. regulacją, w przypadku transakcji handlowych, wierzycielowi, który nabył uprawnienie do naliczania odsetek na podstawie tej ustawy, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, stanowiącej rekompensatę za koszty odzyskiwania należności

Jednocześnie, oprócz kwoty ww. rekompensaty, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę. Ocena czy poniesione przez wierzyciela koszty pozostają w „uzasadnionej” wysokości przysługuje sądowi rozpatrującemu sprawę, w której zostało zgłoszone roszczenie o zwrot tych kosztów.

Co istotne, w przypadku gdy strony transakcji handlowej ustaliły w umowie, że świadczenie pieniężne będzie spełniane w częściach, roszczenie o zwrot kwoty kosztów odzyskiwania należności, przysługuje wierzycielowi od każdej niezapłaconej części wynagrodzenia z tytułu dokonanej transakcji handlowej a nie od całości wynagrodzenia za tą transakcję.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i wystawiasz setki faktur rocznie, które kontrahenci płacą Ci ale po terminie wskazanym w umowie lub fakturze napisz lub zadzwoń